С подкрепата на Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

Eвропейски омбудсман

Европейски омбудсман

Профил: Осъществява застъпничество на граждани на Европейския съюз (ЕС), фирми, организации и други органи със седалище в държава-членка на ЕС срещу незадоволителна или неосъществена административна дейност от страна на органи и институции на ЕС, когато те не действат съгласно разпоредбите на закона или нарушават правата на човека. Примери за това са: административни нарушения, дискриминация, отказ за достъп до информация и др.

Работи чрез подаване на жалба от засегнати лица и по своя инициатива. Омбудсманът не разглежда жалби срещу национални органи в държавите-членки, дейността на националните омбудсмани, жалби срещу фирми или частни лица и дейността на Съда на Европейските общности. Той информира конкретната институция за подадената срещу нея жалба и прави опит за намиране на приятелско решение. Омбудсманът може да изготви доклад до Европейския парламент, в случай че препоръките му не бъдат приети от органа.

Контакти: 1 AvenueduPrésident Robert Schuman, B.P.403, CS 30403, FR-67001 StrasbourgCedex
Телефон: +33(0)3 88 17 23 13
Факс: +33(0)3 88 17 90 62
Ел. поща: eo@ombudsman.europa.eu 
Интернет страницаwww.ombudsman.europa.eu

Жалба до Европейския омбудсман може да подадете и по електронен път:
www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/interactiveguide.faces