С подкрепата на Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

Държавни институции

Държавни институции

 

Омбудсман на Република България 

Профил: Осъществява застъпничество в полза на гражданите при нарушаване на техни права и свободи от държавните и общинските органи и лицата, които предоставят обществени услуги.
Контакти: София 1000, ул. Джордж Вашингтон № 22
Телефон: 02 8106 955; 02 980 9510
Факс: 02 8106 963
Е-мейл: priemna@ombudsman.bg
Уеб сайтwww.ombudsman.bg

Комисия за защита от дискриминация

Профил: Установява нарушения на забраната за дискриминация, санкционира нарушителите, предписва мерки за преустановяване и премахване на различия в третирането.
Контакти: София 1125, бул. Драган Цанков 35
Телефон: 02 807 3030
Факс: 02 870 8448
Е-мейл: kzd@kzd.bg 
Уеб сайт: www.kzd-nondiscrimination.com

Какво значи дискриминация – да дискриминираш е да правиш разлика или да третираш различно личности в сходни ситуации, когато между тях не съществува разлика, която да оправдае такова различно третиране, както и да третираш по същия начин лица в ситуации, които са по същество различни. В областта за защита от дискриминация се консултирате и от специалния сайт на БХК: http://ravni.bghelsinki.org

Национално бюро за правна помощ 

Профил: предоставя безплатна правна помощ (консултации и подготовка на завеждане на дело), представителство пред съд и представителство при полицейско задържане:
– Безплатни консултации и подготовка на дела се предоставят, в случай че лицата отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, както и на лица, настанени в социални домове, на приемни семейства или на семейства на роднини и близки, при които е настанено дете по Закона за закрила на детето;
– Безплатно представителство пред съд се осигурява когато по силата на закона задължително се предвижда адвокатска защита, както и когато лицето не разполага със средства за заплащане на адвокат;
– Представителство при полицейско задържане е задължително от момента на задържането, когато лицето изрази желание да получи защитник.
Контакти: гр. София 1421, ул. “Развигор” № 1
Телефон: 02 819 3200
Факс: 02 865 4812
Е-мейл: nbpp@nbpp.government.bg
Уеб сайт: www.nbpp.government.bg

Комисия за защита на личните данни 

Контакти: София 1431, бул. “Акад. Иван Евст. Гешов” 15 Отдел “Жалби”
Телефон: 02 9153 530, 9153 535
Е-мейл: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Агенция за хора с увреждания 

Контакти: 1233 София, ул. Софроний Врачански № 104-106
Телефон: 02 931 8095; 02 832 9073
Факс: 02 832 4162
Е-мейл: ahu@mlsp.government.bg 
Уеб сайт: www.ahu.mlsp.government.bg

Комисия за защита на потребителите 

Контакти: София град, пл. “Славейков” № 4А, ет. 3
Телефон: 02 933 0572
Уеб сайт: www.kzp.bg